رونمایی از قالب جدید وب سایت گروه بازرگانی گنجینه طب پارس در تاریخ هجدهم خرداد یک هزار و سیصد و نود و پنج

انجام پذیرفت.