برنامه و مباحث دوره جامع پروتز ایمپلنتروش های قالبگیری ایمپلنت

اجزاء ایمپلنت، انتخاب اباتمنت

پروتزهای screw type & cemented type

کنترل نسج نرم

Emergence profile

تحلیل استخوان crestal bone loss

اکلوژن

ارتباط ایمپلنت با دندان های اطراف

اوردنچر

قالب گیری

طراحی اتچمنت

تحویل