مباحث دوره آموزشی بافت سخت و نرم GBR & GTR
 
مهندسی بافت نرم و سخت چیست؟ مهندسی بافت نرم و سخت از دید استتیک و فانکشن.
آشنایی با بایومتریال¬ها، انواع ممبرین و روشهای انتخاب و کاربرد آنها.
مهندسی بافت سخت و ساکت دندانی در زمان کشیدن دندان برای قرار دادن ایمپلنت.
مهندسی بافت سخت و ساکت دندانی در زمان کشیدن دندان.
مهندسی بافت سخت؛ استخوان فک تحلیل رفته خفیف تا متوسط.
مهندسی بافت سخت استخوان فک تحلیل رفته متوسط تا شدید.
مهندسی بافت سخت پس از انجام ایمپلنت.
مهندسی بافت سخت اطراف ایمپلنت های در حال  fail و درمان پری ایمپلنتایتیس.
مهندسی بافت نرم در نواحی غیر استتیک زون  مهندسی بافت نرم در استتیک زون.