مباحث دوره اندودانتیکس

تهیه حفره دسترسی , رادیو گرافی و digital radiography

آماده سازی وشکل دهی کانال به صورت دستی ,apex finderتئوری و عملی  


تکنیکهای پر کردن کانال به روش قدیم و جدید و آشنایی با سیلر ها وخواص آنها 

روتاری و آموزش سه نوع سیستم رایج در کشور

حوادث حین درمان +MTA و کاربردهای آن    

کاربرد MTA در بستنPerforation

+MTA Plug

جراحی انتهای ریشه ( تئوری )

درمان مجدد ( عملی کار بر روی دندان کشیده شده )

اورژانس در دندانپزشکی, تشخیص و طرح درمان 

                                         
                                                                                                                   رزومه استاد دوره آقای دکتر بابک فرزانه