دندانپزشکی کودکان

همواره انجام فعالیت های درمانی جهت کودکان با ریسک و مخاطرات گوناگون همراه است. در این دوره سعی بر آن است تا ضمن آموزش متد های تخصصی درمان، روش های گوناگون مدیریت درمان و کنترل بیمار آموزش داده شود.

question