دوره های آموزشی در حال ثبت نام:

پنجمین دوره کاربردی ترمیمی و زیبایی
عناوین قابل آموزش

چهارمین دوره کاربردی پروتز ثابت
عناوین قابل آموزشچهارمین دوره لیزرهای دندانپزشکی
عناوین قابل آموزش

سومین دوره اندو
عناوین قابل آموزش

دومین دوره جامع ایمپلنت
عناوین قابل آموزش

اولین دوره ایمپلنت پیشرفته
عناوین قابل آموزش

دومین دوره دندانپزشکی کودکان
عناوین قابل آموزش