ردیف 9-10/30 B 11-12/30 B 13/30-15
روز1 کنترل رفتاری کودکان   تراش و ترمیم دندان شیری قدامی   تراش و ترمیم دندان شیری خلفی
روز2 کاربرد بیهوشی عمومی در دندانپزشکی کودکان   بیحسی در کودکان   ترمیم دندان های شیری با SSC
روز3 پالپوتومی   پالپکتومی   تروما در دندانهای شیری و دائمی جوان
روز4 درمان ریشه یا EXT دندان شیری   کارگاه عملی   کاربرد و قالبگیری فضا نگهدار در کودکان

مدرس دوره سرکار خانم دکتر تدین میباشند.

فراگیران در صورت داشتن بیمار، فضای کار عملی بر روی بیمار مهیا میباشد.